Phường Quang Trung là một trong những phường trung tâm của thành phố Kon Tum, có vị trí địa lý là đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Kon Tum với các tuyến đường bộ liên tỉnh, nội thị.

1. Vị trí địa lý, dân cư:

- Phía Đông giáp phường Thắng Lợi; phía Tây giáp phường Ngô mây và xã Vinh Quang; phía Nam giáp phường Quyết Thắng; phía Bắc giáp phường Duy Tân và Trường Chinh.

- Phường Quang Trung có diện tích tự nhiên là 357,92 ha, có dân số 20.100 người, với 4.531 hộ được phân bổ thành 14 thôn, tổ dân phố, trong đó có 02 thôn đồng bào DTTS với 420 hộ, 2.366 khẩu chiếm 11,77% dân số toàn phường.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Phường Quang Trung thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của cấp xã, phường, thị trấn. Hàng năm UBND phường tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do UBND Thành phố giao về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước ở địa phương.

3. Quá trình hình thành và phát triển.

Ngày 16/12/2008  phường Quang Trung là một trong 21 đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở Đề án thành lập thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐNĐ, ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, mô hình quản lý nhà nước từ phường tới các tổ dân phố có nhiều thay đổi. Đến 30/12/2019 theo Nghị quyết 66/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sát nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố phường Quang Trung có 12 tổ dân phố và 02 thôn người đồng bào DTTS sinh sống.

Hệ thống giáo dục trên địa bàn phường đa dạng, phong phú thuận lợi cho công dân trên địa bàn học tập từ bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và Đại học. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước luôn được triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế; phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân cư